1. wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023 (ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI)

  1.  Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:

  1)     75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku                                               do 31 grudnia 2023 roku,

  2)    51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku                                                  do 31 grudnia 2023 roku,

  3)      36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku   do 31 grudnia 2023 roku,

   

  Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2023 roku( dotyczy to członków którzy już należą do PTTK, nowo przyjęci opłacają wpisowe + składkę )

1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1)   21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2)   12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3)    9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

 

Uwaga: Okres ochronny ubezpieczenia (HESTIA) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2020 wygasa 31 marca 2024 roku.

Uwaga! Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące (po terminie 30 czerwca 2023 r.) podlegają przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK, które może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd oddziału nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art. 16 ust. 3-4 Statutu PTTK).

 

 

1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
3) dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
4) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
5) dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
3) naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt 1)-4),
5) naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt 5)..