Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Oddział PTTK GRUPA AZOTY S.A. W TARNOWIE-MOŚCICACH ul. Kwiatkowskiego 18 33-101 Tarnów
1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wystawienia legitymacji członkowskiej i prowadzenia ewidencji przedłużania jej ważności, kontaktu z udzielającym zgody w celu przekazywania informacji o imprezach organizowanych w Oddziale oraz informacji organizacyjnych o zebraniach, spotkaniach i in., wypełnienia wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wypełnienia wniosków na odznaczenia i wyróżnienia stosowanych w PTTK oraz w organach państwowych i samorządowych w zakresie niezbędnym do każdorazowo do realizacji powyższych celów w ramach działalności Oddziału na podstawie Statutu PTTK i Statutu Oddziału oraz zgodnie obowiązującymi przepisami, sporządzaniu list uczestników wycieczek i przechowywania ich w razie kontroli organów nadrzędnych.
2. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą przez Oddział PTTK GRUPA AZOTY S.A. W TARNOWIE-MOŚCICACH ul. Kwiatkowskiego 18 33-101 Tarnów.
3. Posiada Pani /Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
4. Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania w pełnym zakresie z praw przysługujących członkowi PTTK, a nawet odmową przyznania praw wynikających ze Statutu PTTK i Karty praw i obowiązków członka PTTK.
6. Dla pozostałych uczestników wycieczek jednodniowych nie będących członkami PTTK , dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o imprezach organizowanych w Oddziale, wypełnienia wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz sporządzaniu list uczestników wycieczek i przechowywania ich w razie kontroli organów nadrzędnych.