Uchwała nr  1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK

                                                  z 21 października 2017 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
  1. 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
  2. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
  3. 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Uwaga: Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2017 wygasa 31 marca 2018 roku.

 

§ 2

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

 1. 30,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
 2. 15,00zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokościej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
 3. 15,00zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokościej w § 1 ust. 1 pkt. 3,

§ 3

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
  1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
   1. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
   2. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
   3. bezrobotni,
   4. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 są: 
 3. -młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia
 4. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
 5. opiekunowie skolnych kół PTTK

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 1. Członkowie Honorowi PTTK,
  1. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
  2. dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
  3. uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
   1. uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

§ 5

 1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
  1. naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
  2. naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
  3. naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

§ 6

 1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
  1. 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
   1. 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
   2. 6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

§ 7

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2018, według następujących zasad:

 1. W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
 2. W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).
 3. Znaczki członkowskie za 2017 rok w wysokości określonej w pkt. 2)  można będzie nabywać od 1 kwietnia 2018 r.

§ 9

 1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 5,00 zł a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.

 

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

Zarządzenie nr 1/2017

Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 7 listopada 2017 roku

w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi spraw członkowskich, to jest przedłużenia ważności legitymacji PTTK stanowiącej dokument potwierdzający przynależność do PTTK, prawo do korzystania z Rabatu PTTK oraz objęcie ochroną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządy oddziałów PTTK powiadamiają członków PTTK za pośrednictwem zarządów kół-klubów lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób o obowiązku opłacenia składki członkowskiej PTTK za rok 2018.

Jednocześnie zarządy oddziałów PTTK informują członków PTTK kontynuujących przynależność do PTTK, że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2018 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK) a więc utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2017 wygasa 31 marca 2018 roku.

Uwaga! Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące podlegają przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK, które może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd oddziału nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art. 16 ust. 3-4 Statutu PTTK).